พันธุ์มะหมากลุ่มอื่นๆ


นอกจากนี้ยังมีพันธุ์มะหมาอีกหลากหลายสายพันธุ์ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในกลุ่มต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นของสมาคม The American Kennel Club (AKC)