Free สนใจลงข้อมูลกับเรา

องค์กรช่วยเหลือสัตว์ล้านนาด็อกเวลแฟร์ (ล้านนาด็อกเรสคิว)


ที่อยู่
เลขที่ 230 หมู่ 2 บ้านฟ่อน ต.หนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่ 50230
เวลาทำงาน
โทร
08 5040 7535
เว็บไซต์
ข้อมูลเบื้องต้น

เป็นกลุ่มของผู้รักสัตว์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจากหลากหลายอาชีพทั้งการแพทย์ สัตวแพทย์ สังคมวิทยา ซึ่งมีความเห็นพ้องกันว่าจะต้องมีการแก้ปัญหาเรื่องสุนัขจรจัดอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้สร้างปัญหาให้กับสังคม ด้วยความเมตตาตามวิถีแห่งพุทธ

 

ล้านนาด็อกเรสคิวก่อตั้งในปี พ.ศ. 2546 โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกับวัด ชุมชน และหน่วยงานราชการได้ออกทำหมันให้สุนัขและแมวด้อยโอกาสตามพื้นที่ต่างๆ ไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 4,000 ตัว และผลักดันให้องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นตระหนักถึงการแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืนด้วยสันติวิธีและมีมนุษยธรรม จนเกิดโครงการ “เปลี่ยนสุนัขจรจัดให้เป็นสุนัขชุมชน” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบของคนในชุมชน ในขณะนี้กำลังเริ่มโครงการนำร่อง”เขตควบคุมประชากรและสุขภาพสัตว์” ในเทศบาลตำบล 2 พื้นที่ อันเป็นพื้นฐานนำไปสู่โครงการ “เขตควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า” ในอนาคต

 

ล้านนาด็อกเรสคิวได้รับการยอมรับเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก WSPA (World Society for the Protection of Animals) เมื่อปี พ.ศ. 2549

 

***ทางกลุ่มไม่มีนโยบายเก็บสัตว์จรจัดมาเลี้ยงหรือสร้างบ้านพักพิงให้แก่สัตว์ เพราะการกระทำดังกล่าวไม่ช่วยแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

 

ร่วมบริจาคได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา: คณะแพทย์ศาสตร์เชียงใหม่

ชื่อบัญชี: นพ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์/นางวิไลวรรณ เพชรโสภณสกุล

เลขที่บัญชี: 566-496322-6

 

สอบถามเพิ่มเติม

Tel. 085-0407535

E-mail. wilaiwan_pet@yahoo.com, lannadog2003@gmail.com

www.facebook.com/lannadogwelfare